> урология и андрология  
  > нормальная сексология и сексопатология  
  > гинекология и акушерство  
  > лабораторная
диагностика
 
  > Статьи  
Контакты:
Украина, 01014, Киев,
ул.профессора Подвысоцкого,19
+38067- 968.2200 (Viber, WhatsApp)
Facebook
Гинекология и акушерство  
Гинекология в нашей клинике – это оптимальное сочетание высокого профессионализма врачей, современные методы лечения гинекологических заболеваний и состояний, сопутствующих периоду беременности. Наши специалисты проводят квалифицированный гинекологический осмотр, исследования с применением инструментальных методик, в частности, ультразвуковой скрининг. Наши специалисты успешно лечат заболевания шейки матки и патологию влагалища при помощи новейших разработок в области акушерства и гинекологии. Важное, значение придается индивидуальному подбору методов и средств контрацепции для предотвращения появления незапланированной беременности.
Тем же, для кого появление на свет малыша является желанным и осознанным, мы предлагаем программы подготовки к предстоящей беременности, ведение беременности, консультации смежных специалистов и программы подготовки к родам. Для диагностики заболеваний в нашей клинике применяются методы лабораторных исследований, включающие в себя микроскопический и микробиологический анализы выделений из влагалища, цитологические и гистологические методы, определение гормонального зеркала женского организма,IFA,PCR. Эти и другие проблемы перестают быть проблемами, когда Вы обращаетесь в нашу клинику, где Вас ждут внимательное и конфиденциальное отношение, профессиональная помощь.
 
04.06.2009 - КВЕРЦЕТИН – засіб корекції стану липоперооксідації у жінок з синдромом полікістозних яєчників.
Литвак О.О.
Національний медичний університет ім. О.О.Богомольця         

             Синдром полікістозних яєчників займає в структурі  ендокринної гінекології , за даними різних авторів , від 0,6 до 18 % і є одною з ведучих причин порушення репродуктивного здоров’я жінок фертильного віку[1]. Виходячи з  сучасних уявлень про патогенез синдрому, СПКЯ розглядають як полігландулярне, поліетіологічне та полісимптомне захворювання, що обумовлює різні форми структурних, ферментативних та метаболічних порушень і в центральному, і в периферичному відділі репродуктивної системи [5,6]. Незалежно від причин та незважаючи на різноманітність чинників і характер патологічного процесу, в організмі  відбувається більш або менш виразне посилення окисних процесів, що може привести до зсувів про та антиоксидантної рівноваги, однак,  існує ряд інтеграційних систем, робота яких спрямована на підтримку порушеного гомеостазу організму , але при тривалих станах напруги, особливо які переходять в патологію, резервна потужність перекисного окислення ліпідів (ПОЛ) вичерпується і співвідношення стимулів змінюється на користь прооксидантних агентів , що призводить до того, що окисна деструкція вносить свій внесок в розвиток патологічного процесу[2,3]. Тому є підстави розглядати активацію ПОЛ як неспецифічний компонент реакції організму на різні по силі і тривалості впливи [2 ].
Незважаючи на велику кількість робіт, присвячених участі вільно радикального та перекисного окислення ліпідів у формуванні та розвитку різних патологічних станів, вивчення цих процесів при СПКЯ обмежено. Водночас представляло інтерес з’ясування ролі вказаних процесів у розвитку даного синдрому для визначення патогенетичних механізмів захворювання і розробки патогенетично обґрунтованої корекції цих порушень при проведені комплексної реабілітаційної терапії у жінок з СПКЯ після хірургічного етапу лікування та  підвищення  її ефективності .
Мета роботи :  вивчення стану оксидантної системи та  з’ясування її ролі у розвитку СПКЯ; оцінка ефективності вітчизняного препарату кверцетину в якості засобу корекції стану липоперооксідації у жінок з СПКЯ .
Матеріали і методи.
Під нашим спостереженням знаходилось 80 жінок з СПКЯ , яким в зв’язку з відсутністю ефекту або частковим ефектом було проведено хірургічне лікування. Усі жінки до хірургічного втручання отриму­вали гормонотерапію без ефекту. У всіх пацієнток хірургічне втру­чання було проведено в обсязі клиноподібної резе­кції двох третин яєчників.
Середній вік обстежених становив 27,4±0,5 роки  з терміном хвороби 2-5 років.
Для оцінки стану прооксидантної системи у обстеженого контингенту був досліджений вміст стабільного метаболіту активного кисню перекису водню(Н²0²) і продуктів ПОЛ( тромбоксан В²-ТxВ², лейкотриєн С4, дієнові кон'югати –ДК, малоновий діальдегід-МДА) ліпідів за зага­льноприйнятими методиками ( 8,9). Вказані продукти визначалися як в крові на момент операції, на 7-й  день після операції, а також через 1 міс та  3 міс після, так і в тканинах яєчників(оболонці та корковій речовині) під час хірургічного втручання . Контрольну групу складали 10 жінок - репродуктивного віку, яким оперативне втручання було проведено в зв'язку з наявністю параоваріальної (8 пацієнток) або дермоїдної(2 пацієнток) кісти. Згоду на отримання досліджує мого матеріалу у пацієнток було отримано.
Для визначення ефективності застосування "Кверцетину", як засобу корекції стану липоперооксідації в післяопераційний період було про­ведено дослідження у 80 жінок з СПКЯ, розподі­лених на дві групи: основну - 37 пацієнток, які в післяопераційний період отримували "Кверцетин" (препарат призначали по 0,5 мг на 1кг маси тіла одразу після операції протягом 3 міс), і групу по­рівняння - 43 жінок з СПКЯ, які в післяоперацій­ний період не отримували додатково відновлювальної терапії протягом 3 міс. Результати обстеже­ння у групах отримували на 7-й  день після операції, а також через 1 міс та на 3 міс прийому препарату. Отриманий цифровий матеріал був обро­блений за допомогою методів статистичного аналізу(10).
Результати досліджень та їх обговорення.
 Результати дослідження представлені в таблиці №1. Отримані дані свідчили, що при синдромі полікістозних яєчників вміст всіх продуктів, що вивчаються, як в крові, так і в тканинах яєчників був вірогідно більше і, в середньому, в два рази перевищував їх рівень у ко­нтрольній групі.
 
Порівняльний аналіз вмісту перекису водню у матеріалах, які досліджувалися, показав, що при СПКЯ найбільше підвищення його рівня спостерігалося в корковій речовині яєчників, де кількість Н2О2 в 2,2 рази була вище, ніж в контролі, свідчить про посилення окисних процесів при синдромі полікістозних яєчників, які відбуваються виразніше в найбільш функціонально активній структурі яєчника - корковій речовині. Незважаючи на  те, що абсолютні величини показника рівня цього метаболіту кисню найбільші в оболонці, інтенсифікація окисних процесів при синдромі активніше відбувалася в корковій речовині.
Аналіз вмісту продуктів ПОЛ (ДК та МДА )показав збільшення, практично в однаковій мірі (в 2 - 3 рази) ліпоперекисів як в тканинах яєчників, так і в крові хворих СПКЯ в порівнянні з контролем.
Результат оцінки стану ферментативної ланки окислення свідчили про збільшення тромбоксану В2 та  лейкотриєну С4 в 2,0 - 2,4 рази як в тканина яєчників, так і в крові хворих з СПКЯ, ніж в контролі. Аналіз стну цієї ланки окислення ліпідів при СПКЯ показав, що між його метаболічними продуктами існує певний зв'язок: збільшенням метаболітів одного шляху, зменшувалося накопичення іншого. Так, в корковій речовині відмічалося накопиченні тромбоксану В2, а в оболонці і крові - лейкотриєну С4.
Таким чином, проведені дослідження показали посилення шляхів неферментативного та ферментативного окислення ліпідів, що погіршує функціональну здатність яєчників, пошкоджуючи його функціонально активні струк­тури і сприяючи гіпоксичному стану внаслідок накопичення продуктів з вазоконстрикторною дією .
Виходячи з результатів дослідження, ми вважа­ли доцільним для відновлення функціональної зда­тності яєчників застосування в післяопераційний період у жінок з СПКЯ препарати, яким притаман­на антигіпоксантна та антиоксидантна дія. Врахо­вуючи, що основними позитивним властивостями "Кверцетину" є вазодилятаторна дія антиоксидантна активність, здатність інактивації вільних радикалів і стабілізація клітинних мембран, препарат був обра­ний у патогенетично направленому лікуванні жінок з СПКЯ для відновлення функціональної активності яєчників як препарат, поєднуючий антигіпоксантні та антиоксидантні властивості.
 Аналіз дії "Кверцетину" на інтенсивність ПОЛ у крові показав, що використання "Кверцети­ну" нормалізує вільнорадикальні реакції, запобіга­ючи надмірному накопиченню агресивних недоокиснених продуктів на структури мітохондрій клітин яєчників, сприяючи збереженню їх анатомі­чної цілісності та розвитку репаративних процесів після операції, а значить і створюючи сприятливі умови для перебігу нормального енергетичного обміну в пошкодженому яєчнику( таб.№2).
Вміст Н2О2 і продуктів неферментативного і ферментативного окиснення ліпідів у крові до опе­рації порівняно з показниками після операції осно­вної групи та групи порівняння представлено в табл. 2. Встановлено, що через 1міс. Та через 3 міс. після хірургі­чного лікування в обох групах відмічалося зни­ження вмісту вказаних продуктів. В основній групі всі показники мали вірогідну різницю між значен­нями до і після операції; водночас у групі порів­няння ця різниця не сягала вірогідних значень. У жінок основної групи після операції і призначення "Кверцетину" відмічено достовірне, зниження про­дуктів ферментативного окиснення ліпідів з вазоконстрикторною дією (тромбоксан Вз, лейкотриен С4)Вернуться к списку »»
 
© Медарсенал, 2009-2017
Design: GRADES
урология и андрология | нормальная сексология и сексопатология | гинекология и акушерство | Статьи | специалисты | контакты